ACI wybrał firmę partnerską z Polski

ACI wybrał firmę partnerską z Polski
ACI World­wide (EMEA) Lim­it­ed (NYSE: ACIW), świa­towy lid­er opro­gramowa­nia w obszarze obsłu­gi płat­noś­ci elek­tron­icznych, ogłosił rozpoczę­cie strate­gicznej współpra­cy z Payarto Sp. z o.o. — rodz­imą fir­mą wyspec­jal­i­zowaną w doradztwie biz­ne­sowym i tech­no­log­icznym z zakre­su płat­noś­ci.
Payarto jest auto­ry­zowanym part­nerem ACI w zakre­sie wspar­cia sprzedaży, pro­jek­tów wdroże­niowych, utrzy­ma­nia, roz­wo­ju i ser­wisu sys­temów dzi­ała­ją­cych w Polsce oraz kra­jach regionu EMEA (Europa, Blis­ki Wschód, Afry­ka).
— O wyborze Payarto na naszego part­nera zade­cy­dowało wielo­let­nie doświad­cze­nie zatrud­nionych przez Payarto spec­jal­istów oraz głębo­ka zna­jo­mość rynku płat­noś­ci i sek­to­ra usług finan­sowych tychże. Wierzymy, że wiedza kon­sul­tan­tów Payarto zgro­mad­zona pod­czas real­iza­cji pro­jek­tów dorad­czych dla pod­miotów sek­to­ra finan­sowego będzie doskon­ałym uzu­pełnie­niem naszej ofer­ty pro­duk­towej. Chce­my zaofer­ować klien­tom w Polsce i region­ie nowy poziom obsłu­gi opar­ty na bliskiej relacji z naszym lokalnym part­nerem — mówi Bar­tosz Panek, Dyrek­tor Sprzedaży ACI w Polsce.
Wybór firmy part­ner­skiej z tej częś­ci Europy świad­czy o istot­nym znacze­niu regionu w planach roz­wo­ju ACI oraz stop­niowym wdraża­niu nowej strate­gii pole­ga­jącej na zaan­gażowa­niu staran­nie wybranych part­nerów zewnętrznych w celu zapewnienia utrzy­ma­nia i roz­wo­ju wdrożonych już sys­temów na najwyższym poziomie.
— Mamy wielką satys­fakcję z tego, że po długim pro­ce­sie selekcji ACI zde­cy­dował się na współpracę właśnie z nami. Zda­je­my sobie sprawę, że elasty­czny part­ner z Pol­s­ki posi­ada­ją­cy głęboką wiedzę nt. sys­temów ACI i kart płat­niczych, będzie znaczą­cym udo­god­nie­niem dla klien­tów w region­ie. Naszym celem jest zapewnie­nie najwyższego poziomu usług niezbęd­nych w biz­ne­sie dzi­ała­ją­cym w try­bie 24 x 7 w połącze­niu ze znaną już na całym świecie nieza­wod­noś­cią sys­temów ACI — mówi Bis­er Jor­gow, Part­ner Payarto.
ACI to glob­al­ny dostaw­ca rozwiązań IT odpowiedzial­nych za obsługę sze­roko­rozu­mi­anych płat­noś­ci w tym pro­cesów auto­ryza­cji i rozliczenia transakcji dokony­wanych z wyko­rzys­taniem kart płat­niczych. W ofer­cie ACI zna­j­du­ją się m.in. sys­te­my auto­ryza­cyjne dla wydaw­ców i akcep­tan­tów kart (flagowy BASE24-eps oraz Pos­til­lion), sys­te­my do zarządza­nia kar­ta­mi płat­niczy­mi i akcep­tan­ta­mi (ACI Issuer, ACI Acquir­er), sys­te­my rozliczeniowe oraz odpowiedzialne za bieżące mon­i­torowanie transakcji w celu iden­ty­fikowa­nia potenc­jal­nych nadużyć i transakcji oszukańczych (ACI Inter­change i ACI Proac­tive Risk Man­ag­er). Z rozwiązań ACI korzys­tan obec­nie 21 z 25 najwięk­szych banków świa­ta.
W pon­ad 100 kra­jach rozwiąza­nia ACI obsługu­ją pon­ad 5000 klien­tów, wśród których zna­j­du­ją się ban­ki, agen­ci rozliczeniowi, firmy pro­ce­su­jące transakc­je, orga­ni­za­c­je płat­nicze oraz sieci sprzedaży detal­icznej. Przy­chody ze sprzedaży ACI w ub. roku osiągnęły poziom blisko mil­iard USD.
Payarto świad­czy usłu­gi dla insty­tucji finan­sowych w obszarze kart płat­niczych i płat­noś­ci elek­tron­icznych. Łączy specy­ficzną wiedzę tech­niczną i biz­ne­sową z prak­tyką wynie­sioną ze współpra­cy z najwięk­szy­mi uczest­nika­mi ekosys­te­mu płat­niczego w Polsce i za granicą. Doświad­czenia Payarto związane są z wdroże­ni­a­mi płat­noś­ci mobil­nych, nowych pro­duk­tów kar­towych (w tym kart bezstykowych), migracją kart płat­niczych i sieci akcep­tacji do stan­dar­du EMV, budową od pod­staw rozwiązań IT szy­tych na miarę wg wyma­gań klienta.Źródło: ACI World­wide (EMEA) Lim­it­ed
Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.