Aktualności

 • POLSKA BEZGOTÓWKOWA

  By on 28 stycznia 2018

  W czer­w­cu 2017 pod­pisane zostało porozu­mie­nie ws. spraw­ie stworzenia Pro­gra­mu Wspar­cia Obro­tu Bez­gotówkowego, będącego wspól­ną inic­jaty­wą Min­is­terst­wa Roz­wo­ju i...

  Payarto
 • Program lojalnościowy z perspektywy firmy organizatora

  By on 7 września 2017

  Czy gra jest warta świecz­ki, czyli po co budować pro­gram lojal­noś­ciowy? Zbu­dowanie pro­gra­mu lojal­noś­ciowego wiąże się z zain­west­owaniem w...

  Payarto
 • Program lojalnościowy z perspektywy klienta

  By on 1 września 2017

  Prze­cięt­ny uczest­nik należy do KILKUNASTU pro­gramów lojal­noś­ciowych – czy to się mu opła­ca? Co myślisz, gdy w sklepie pro­ponu­ją...

  Payarto
 • PSD2 — nowa dyrektywa dotycząca usług płatniczych

  By on 30 czerwca 2017

  PSD2   - nowe reg­u­lac­je rynku usług płat­niczych Zmi­any zachodzące na rynku płat­noś­ci detal­icznych, związane z wprowadzaniem innowacji tech­no­log­icznych, a...

  Payarto
 • Jak wygląda proces autoryzacji transakcji?

  By on 31 maja 2017

  Auto­ryza­c­ja transakcji jest pro­ce­sem, przy udziale którego sprzedaw­ca uzysku­je zgodę banku wyda­jącego kartę klien­ta, aby zaak­cep­tować kartę płat­niczą. Auto­ryza­c­ja pole­ga na oce­nie...

  Payarto
 • Płatności portfelami elektronicznymi

  By on 15 marca 2017

  Czym są port­fele elek­tron­iczne? Port­fel elek­tron­iczny (albo: e-wal­let, port­fel cyfrowy, e-port­mon­et­ka) to rodzaj kon­ta inter­ne­towego założonego w przed­siębiorstwie zaj­mu­ją­cym...

  Payarto
 • Bankomaty dwufunkcyjne (cash recyclers)

  By on 15 stycznia 2016

  Ewoluc­ja sieci banko­ma­towej W Europie i Azji coraz bardziej zauważalne sta­ją się maszyny dwu­funkcyjne (z ang. recy­clery), czyli takie,...

  Payarto
 • MasterPass i V.me ułatwią zakupy

  By on 16 marca 2015

  Pol­s­ki rynek płat­noś­ci w sieci jest specy­ficzny — najchęt­niej płacimy gotówką przy odbiorze (57 proc. ogól­nej licz­by transakcji), lub...

  Payarto
 • Karta płatnicza w komórce: Host Card Emulation (HCE) vs Secure Element (SE)

  By on 18 lutego 2015

  Świat płat­noś­ci bez­gotówkowych jest miejscem ciągłych innowacji. W cen­trum zain­tere­sowa­nia coraz częś­ciej zna­j­du­ją się tele­fony komórkowe, które w dobie...

  Payarto
 • Sytuacja na rynku kart płatniczych w Polsce

  By on 22 grudnia 2014

  Według NBP na koniec III kwartału 2014 r. na naszym rynku zna­j­dowało się w obro­cie 35,5 mln kart płat­niczych....

  Payarto
 • Bezpieczne i nowoczesne rozwiązania realizacji płatności przez detalistów

  By on 31 października 2014

  W środowisku wielu kanałów sprzedaży, zabez­piecze­nie płat­noś­ci kar­towych stało się prawdzi­wym wyzwaniem dla detal­istów. W przy­pad­ku naduży­cia, znaczą­co wzras­ta...

  Payarto
 • Instrumenty płatnicze

  By on 1 września 2014

  Pier­wsze w powszech­nym uży­ciu, bo od 1972 roku, były kar­ty z pask­iem mag­ne­ty­cznym. Odczyt danych tych kart odby­wa się przez...

  Payarto
 • Historia kart płatniczych w Polsce

  By on 10 sierpnia 2014

  Do powszech­nego użytku kar­ty płat­nicze weszły już pon­ad 50 lat temu. Oczy­wiś­cie w ówczes­nej Pol­skiej Repub­lice Ludowej właś­ci­wie tylko…

  Payarto
 • ABC płatności bezgotówkowych

  By on 4 lipca 2014

  Mówiąc o obro­cie bez­gotówkowym mamy oczy­wiś­cie na myśli te transakc­je finan­sowe, które real­i­zowane są bez wyko­rzys­ta­nia gotów­ki. Wów­czas w…

  Payarto