Jak wygląda proces autoryzacji transakcji?

Jak wygląda proces autoryzacji transakcji?

Auto­ryza­c­ja transakcji jest pro­ce­sem, przy udziale którego sprzedaw­ca uzysku­je zgodę banku wyda­jącego kartę klien­ta, aby zaak­cep­tować kartę płat­niczą. Auto­ryza­c­ja pole­ga na oce­nie ryzy­ka transakcji kar­towej oraz, jeśli została zatwierd­zona, zablokowa­niu kwoty sprzedaży na kon­cie posi­adacza kar­ty. Jeśli sprzedaw­ca nie przestrze­ga zasad obow­iązu­ją­cych w orga­ni­za­c­jach płat­niczych takich jak Visa lub Mas­ter­Card reg­u­lu­ją­cych pro­ce­dury auto­ryza­cji, płat­ność wów­czas może być odrzu­cona.

Pro­ces auto­ryza­cji transakcji

Auto­ryza­c­ja odby­wa się w cza­sie rzeczy­wistym. Szczegółowy schemat przed­staw­iono na poniższym wykre­sie:

autoryzacja

Konkretne czyn­noś­ci związane z przetwarzaniem pod­czas auto­ryza­cji mogą różnić się od siebie w zależnoś­ci od typu sprzedaw­cy, jed­nak są pewne główne etapy:

  1. Posi­adacz kar­ty płat­niczej uży­wa jej w punkcie akcep­tacji u sprzedaw­cy lub w wit­rynie sklepu inter­ne­towego. Przykła­da kartę do ter­mi­nala POS lub poda­je szczegółowe dane swo­jej kar­ty: imię oraz nazwisko właś­ci­ciela kar­ty, numer kar­ty, datę ważnoś­ci oraz kod wery­fika­cyjny zna­j­du­ją­cy się z tyłu kar­ty.
  2. Następ­nie dane trafi­a­ją do acquir­era, który przyj­mu­je płat­ność (albo do jego proces­sor-a).
  3. Acquir­er wysyła żądanie auto­ryza­cji do orga­ni­za­cji płat­niczej (Visa lub Mas­ter­card) z prośbą o auto­ryza­cję transakcji.
  4. Orga­ni­za­c­ja płat­nicza wysyła żądanie auto­ryza­cji do banku (lub jego proces­sor-a), który wydawał kartę.
  5. Bank, który wydawał kartę, akcep­tu­je lub odrzu­ca transakcję. Jeżeli bank wyda decyzję o auto­ryza­cji, wysyła odpowiedź do sprzedaw­cy za pośred­nictwem tych samych kanałów.

Pozy­ty­w­na odpowiedź auto­ryza­cyj­na wskazu­je, iż dostęp­ne są środ­ki na kon­cie, a kar­ta płat­nicza nie została zgłos­zona jako zgu­biona lub skradziona.

Pro­ces transak­cyjny Mas­ter­Card

mc

Pro­ces transak­cyjny Visa

visa1

Przetwarzanie transakcji

Ist­nieją dwa sposo­by doko­na­nia transakcji. Pier­wszy, zwany pro­tokołem dual-mes­sage (ang. DMS – Dual Mes­sage Sys­tem), zazwyczaj wyma­ga pod­pisu i może być uży­wany zarówno w przy­pad­ku transakcji kartą kredy­tową (z wyjątkiem wypłaty w banko­ma­cie), jak i transakcji debe­towych opar­tych na pod­pisach. Dual-mes­sag­ing dzi­ała w następu­ją­cy sposób: gdy sprzedaw­ca otrzy­ma odpowiedź auto­ryza­cji, jego sys­tem przetwarza­nia płat­noś­ci rejestru­je to uprawnie­nie za pośred­nictwem “elek­tron­icznego przech­wyty­wa­nia doku­men­tów” (ang. EDC – elec­tron­ic draft cap­ture). Te elek­tron­iczne wer­sje robocze są następ­nie łąc­zone w pliku o nazwie batch, dopó­ki transakc­ja nie zostanie przetwor­zona.

Nieza­leżnie od częs­totli­woś­ci przetwarza­nia pliku, mer­chant-ci przekazu­ją wszys­tkie swo­je auto­ry­zowane transakc­je bankowi jako poje­dynczy plik, a nie indy­wid­u­al­nie.

Dru­gi tryb to pro­tokół sin­gle-mes­sage (ang. SMS – Sin­gle Mes­sage Sys­tem). Na całym świecie, z wyjątkiem Europy, wszys­tkie transakc­je kar­ta­mi uwierzytel­nione za pomocą kodu PIN, to wiado­moś­ci poje­dyncze (w Europie wszys­tkie POS-owe transakc­je kar­towe są przetwarzane przy uży­ciu dual-mes­sage pro­to­col, nieza­leżnie od tego, czy jest to pod­pis, czy kod PIN). W sys­temie sin­gle-mes­sage, auto­ryza­c­ja i rozlicze­nie są przeprowadzane równocześnie i wszys­tkie infor­ma­c­je niezbędne do opub­likowa­nia transakcji dla posi­adacza kar­ty są wymieni­ane pod­czas transakcji. Oznacza to, że nie ma potrze­by tworzenia plików batch, które mają zostać wprowad­zone do rozliczenia w późniejszym cza­sie, jak to ma miejsce w przy­pad­ku pro­tokołu dual-mes­sage.

W uproszcze­niu: dual-mes­sage sys­tem doty­czy najczęś­ciej transakcji kar­towej doko­nanej w ter­mi­nalu POS, a sin­gle-mes­sage sys­tem doty­czy najczęś­ciej transakcji doko­nanej w banko­ma­cie.

Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.