Co możemy Ci zaoferować?

Mamy przeczucie graniczące z pewnością,

że jeżeli lubisz działać po swojemu,

masz mnóstwo pomysłów,

lubisz poszerzać swoją wiedzę

i wciąż próbować nowych rzeczy –

będzie nam się świetnie współpracowało.

 

Dołącza­jąc do nas, na początku swo­jej kari­ery, będziesz anal­i­tykiem albo pro­gramistą.

W miarę roz­wo­ju, awan­su­jesz na stanowisko kon­sul­tan­ta, kierown­i­ka pro­jek­tów albo architek­ta IT. Będziesz miał możli­wość wyboru, czy chcesz rozwi­jać się w kierunku biz­ne­sowym, tech­nicznym albo obu naraz. Dosta­niesz również szan­sę kierowa­nia zespołem i budowa­nia relacji z naszy­mi Klien­ta­mi i part­nera­mi.

 

W Payarto…

Będziesz brał udzi­ał w ciekawych pro­jek­tach.

Będziesz robił rzeczy ważne, a my poz­wolimy Ci się wykazać, rozwinąć skrzy­dła i sprawdz­ić się w różnorod­nych pro­jek­tach.

Twój przełożony nie będzie ster­czał nad Tobą i pokazy­wał pal­cem co po kolei masz robić. Obiecu­je­my!

Nie będziesz się z nami nudz­ił – real­izu­je­my różne pro­jek­ty, ich rozpię­tość tem­aty­cz­na jest sze­ro­ka.

Będziemy towarzyszyć Ci w Twoim roz­wo­ju i real­iza­cji zadań, a kiedy będziesz miał wąt­pli­woś­ci – będziemy w zasięgu kilku kroków albo tele­fonu.

Będziemy Cię pytać o zdanie, bo uwiel­bi­amy pomysły i nowe, spry­tne rozwiąza­nia – mamy 70 tablic, na których wyp­isu­je­my rzeczy, które nas zaciekaw­ią.

Jeżeli jesteś stu­den­tem, postaramy się dopa­sować do Two­jego grafiku zajęć.

Dbamy o ludzi, którzy sta­ją się częś­cią naszego Zespołu również przez troskę o ich zdrowie i dobre samopoczu­cie! Zapew­ni­amy możli­wość korzys­ta­nia z opie­ki medy­cznej w Enel-Med oraz kar­net Mul­ti­sport.

Zainteresowany?

Zobacz, jak do nas dołączyć

1. Przesyłasz do nas swo­ją aplikację (Ogłoszenia).

2. My staran­nie anal­izu­je­my każde CV.

3. Zaim­ponowałeś nam swoim CV? Zaprosimy Cię na roz­mowę!

4. Poprosimy Cię o wypełnie­nie testów mery­to­rycznych (dla pro­gramistów lub analityków/konsultantów) – dosta­niesz od nas infor­ma­cję zwrot­ną po spotka­niu oraz wynik tes­tu.

5. Na drugim spotka­niu będziemy już roz­maw­iać o pro­jek­cie, w którym mógłbyś wziąć udzi­ał.

6. Pod­pisu­je­my umowę no i… przy­chodzisz do pra­cy! :)