Konsultant Biznesowy

Konsultant Biznesowy

Zadanie

Anal­iza i mod­e­lowanie danych

Przy­go­towanie busi­ness case i studiów wykon­al­noś­ci (m.in. komer­c­jal­iza­c­ja innowa­cyjnych metod płat­noś­ci)

Przy­go­towanie prezen­tacji pro­jek­towych i raportów anal­i­ty­cznych

Wspar­cie wdrożeń pro­duk­tów kar­towych

Uczest­nict­wo w spotka­ni­ach pro­jek­towych z klien­ta­mi

Odpowiedzial­ność za zakres i har­mono­gram pro­jek­tów

Zarządzanie Anal­i­tyka­mi Biz­ne­sowy­mi

Wspar­cie roz­wo­ju biz­ne­su za granicą

 

Tem­aty­ka przykład­owych pro­jek­tów

Przy­go­towanie strate­gii biz­ne­su kar­towego (w tym: strate­gia cyfrowa)

Anal­iza wpły­wu nowych reg­u­lacji na biznes płat­niczy (PSD2, IF Reg., etc.)

Diag­noza biz­ne­su typu “health check”

Opty­mal­iza­c­ja pro­cesów (w tym: cykl życia klien­ta)

Budowa P&L strony wydawniczej i akcep­ta­cyjnej

Anal­iza potenc­jału innowa­cyjnych metod płat­noś­ci

Seg­men­tac­je klien­tów

Budowa mod­eli typu “propen­si­ty”

Budowa ofer­ty pro­duk­towej banku/agenta rozliczeniowego

Strate­gie dla seg­men­tów klien­tów i kanałów dys­try­bucji

Strate­gie pro­duk­towe

Opra­cow­anie docelowe mod­elu oper­a­cyjnego

Opty­mal­iza­c­ja front- i back-office (w tym: opty­mal­iza­c­ja pro­cesów sprzedaży)

 

Miejsce pracy

Warsza­wa

Jeżeli…

 • posi­adasz min­i­mum 1–3 lata doświad­czeń zawodowych w kon­sultin­gu strate­gicznym lub oper­a­cyjnym Big4 lub man­age­ment con­sult­ing dla sek­to­ra FSI,
 • chci­ałbyś zostać ekspertem w obszarze płat­noś­ci elek­tron­icznych,
 • znasz sek­tor FSI od strony pro­duk­towej i pro­ce­sowej, 
 • posi­adasz bard­zo dobre umiejęt­noś­ci anal­i­ty­czne, 
 • znasz biegle MS Excel, MS Pow­er­Point, 
 • masz płyn­ny język ang­iel­s­ki,
 • masz otwarty umysł i entuz­jazm,
 • znasz SQL,
 • znasz zagad­nienia związane z płat­noś­ci­a­mi elek­tron­iczny­mi,
 • masz doświad­cze­nie w pra­cy w branży bankowej,

…to mamy dla Ciebie robotę!

Możemy Ci zaoferować…

 • atrak­cyjne wyna­grodze­nie (w tym płatne nad­godziny jeżeli wys­tępu­ją),
 • szanse na awans, szyb­szy niż w kor­po­racji,
 • bard­zo dobrą atmos­ferę w biurze i u klien­tów,
 • elasty­czność współpra­cy,
 • szan­sę zdoby­cia cen­nego doświad­czenia od lid­erów branży płat­niczej,
 • możli­wość wyjazdów zagranicznych,
 • sen­sowny work-life bal­ance.

Dowiedz się więcej…

KARIERA

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Imię i nazwisko / Name and sur­name

E-mail

Na jakie stanowisko apliku­jesz? / Please select posi­tion you are apply­ing for:

Napisz krótko o sobie lub o swoich kwal­i­fikac­jach / Write about your­self

CV (PDF / DOC)

Przeczy­taj Infor­ma­cję o przetwarza­niu danych osobowych »
/ Read our Infor­ma­tion about pro­cess­ing of per­son­al data. »

Zapoz­nałem / zapoz­nałam się z Infor­ma­cją o przetwarza­niu danych osobowych i wyrażam zgodę na wszys­tkie czyn­noś­ci przetwarza­nia moich danych osobowych. / I have read the Infor­ma­tion about pro­cess­ing of my per­son­al data and I agree to all pro­cess­ing activ­i­ties relat­ed to my per­son­al data.

payarto-cv

Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.