Nowa siedziba Payarto

Nowa siedziba Payarto

Miło nam poin­for­mować o zmi­an­ie siedz­i­by Payarto. 27 mar­ca 2017 roku prze­nieśliśmy się do nowego biu­ra zna­j­du­jącego się w samym cen­trum Warsza­wy.

Nasz adres:
ul. Grzy­bows­ka 4 lok. 246    00–131 Warsza­wa 

W ostat­nim cza­sie coraz bardziej potrze­bowal­iśmy więk­szej powierzch­ni, lep­iej sko­mu­nikowanej lokaliza­cji i prestiżowego sąsiedzt­wa. Nowy adres nam to wszys­tko zapew­nia. Do dys­pozy­cji mamy prze­stronne i kom­for­towo wyposażone biuro. A do tego taras, którym mogą się poszczy­cić biurow­ce najwyższej klasy. Nasi kon­sul­tan­ci i klien­ci mogą liczyć na miłą atmos­ferę w przy­jaznym i wygod­nym otocze­niu, co najlepiej prezen­tu­ją zdję­cia poniżej.

Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.