Poznaj Payarto

Tworzymy zespół złożony z ludzi mło­dych i już nie tak bar­dzo młodych,

któ­rzy swoje zawo­dowe szlify zdo­by­wali w dużych insty­tu­cjach finansowych

i mię­dzy­na­ro­do­wych fir­mach doradczych. 

Łączymy ener­gię ambit­nych absolwentów

z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem zało­ży­cieli firmy.

Świad­czymy usłu­gi dorad­cze i dostar­cza­my rozwiąza­nia IT dla wszys­t­kich uczest­ników ekosys­te­mu płat­noś­ci, nieza­leżnie od tego, czy są częś­cią między­nar­o­dowego banku, lokalnym pro­ce­sorem transakcji, czy start–up’em, który przeciera innowa­cyjne szla­ki i potrze­bu­je wspar­cia. Intere­su­ją nas głównie płat­noś­ci elek­tron­iczne i związane z nimi nowe możli­woś­ci: tech­no­log­iczne, biz­ne­sowe, prawne i orga­ni­za­cyjne. Pro­fil naszych zain­tere­sowań sytu­u­je nas w samym środ­ku dynam­icznie rozwi­ja­jącej się branży płat­noś­ci, z której usług codzi­en­nie korzys­ta każdy z nas.

Naszym celem jest aby Payarto stało się domyśl­nym adresem dla wszys­t­kich Klien­tów dzi­ała­ją­cych w sek­torze płat­noś­ci elek­tron­icznych. Aby to osiągnąć poszuku­je­my najz­dol­niejszych ludzi, daje­my im możli­woś­ci roz­wo­ju, a naszym Klien­tom dostar­cza­my usłu­gi na poziomie, który budu­je trwałe relac­je.

Wspier­amy naszych Klien­tów w wyspec­jal­i­zowanych obszarach ich dzi­ałal­noś­ci: wydawnict­wo kart płat­niczych, akcep­tac­ja płat­noś­ci elek­tron­icznych, zarządzanie sprzedażą, kanały elek­tron­iczne, rapor­towanie, bez­pieczeńst­wo IT, utrzy­manie i rozwój sys­temów tzw. front i back office’u.

Wspar­cie może mieć charak­ter czys­to dorad­czy, wtedy rezul­tatem pro­jek­tu jest anal­iza. Może ono także pole­gać na zapro­jek­towa­niu i wdroże­niu rozwiąza­nia IT, wtedy rezul­tatem pro­jek­tu musi być konkret­na, dzi­ała­ją­ca aplikac­ja.

.

Jak pracujemy?

Pracu­je­my w try­bie pro­jek­towym, najczęś­ciej w małych zespołach, razem z Klien­tem, co daje poczu­cie odpowiedzial­noś­ci za efek­ty koń­cowe i przynosi satys­fakcję. Dzie­limy zada­nia pomię­dzy człon­ków zespołu w taki spo­sób, żeby każdy miał istot­ny frag­ment do zro­bie­nia. Wiemy, czym jest konieczność dotrzymy­wa­nia ter­minów, więc się wza­jem­nie wspier­amy. Pry­wat­nie każdy z nas jest inną osobowoś­cią, ale łączy nas wspólne pode­jś­cie do jakoś­ci pra­cy.

 

Biznes nigdy nie zasypia!

24h na dobę, 365 dni w roku, tysiące banko­matów, jeszcze więcej POSów, set­ki tysię­cy sklepów e-com­merce, mil­iony kart płat­niczych.

Akcja!

Real­izu­je­my pro­jek­ty na dzi­ała­ją­cych sys­temach. To, co robimy spraw­ia, że o dowol­nej porze dnia, w każdym miejs­cu na świecie moż­na dokon­ać płat­noś­ci.

Size matters!

W związku z tym, że Payarto jest niewielką fir­mą — wszyscy jesteśmy w stałym kon­tak­cie ze sobą.

Wyjątkowość!

Ten kawałek biz­ne­su jest wyjątkowy, dlat­ego trafi­a­ją do nas nieprzy­pad­kowi ludzie – krę­ci nas dzi­ałanie, akc­ja i to, że mamy rzeczy­wisty wpływ na życie ludzi. Tak, to duża odpowiedzial­ność, ale to krę­ci nas jeszcze bardziej.

Wszechstronność!

Lubimy dzi­ałać wszech­stron­nie, pracu­ją z nami m.in. pro­gramiś­ci elek­tron­i­ki, aplikacji www, mobile, sys­temów ser­werowych, anal­i­ty­cy, a chęt­nych zaprasza­my w podróż do miejsc, gdzie bije serce biz­ne­su transak­cyjnego – do Lon­dynu, Paryża, Frank­fur­tu albo Rijadu.

Czym dokładnie się zajmujemy?

 

Bierze­my udzi­ał w dłu­gookre­sowych pro­jek­tach wdroże­niowych, kom­plek­sowych pro­gra­mach zmi­an w IT naszych Klien­tów, trochę krót­szych anal­izach strate­gicznych, audy­tach reg­u­la­cyjnych, jak również budu­je­my od pod­staw nasze własne rozwiąza­nia, zazwyczaj szyte na miarę potrzeb Klien­tów.

To nasza pod­sta­wowa i ulu­biona kom­pe­tenc­ja, w ramach której pokry­wamy całkiem sze­rok­ie spek­trum usług:

 • przy­go­towanie biznes-planów i tzw. busi­ness cas­es,
 • przy­go­towanie studi­um wykon­al­noś­ci / anal­izy opła­cal­noś­ci nowego przed­sięwz­ię­cia, np. sieci akcep­tacji płat­noś­ci,
 • anal­izy rynku płat­noś­ci zbliże­niowych, mobil­nych, zdal­nych,
 • przy­go­towanie opisu mod­elu biz­ne­sowego,
 • doradzt­wo przy wyce­nach pod­miotów sek­to­ra płat­niczego,
 • nadzór nad pro­jek­ta­mi wdroże­niowy­mi, np. wdroże­nia nowych kart płat­niczych, uru­chomie­nie nowego mod­elu płat­noś­ci, współpra­ca z orga­ni­za­c­ja­mi płat­niczy­mi, pod­wykon­aw­ca­mi, etc.,
 • wspar­cie Klien­tów w przeprowadza­niu pro­cesów cer­ty­fika­cyjnych VISA i Mas­ter­Card (NIV/Base2, ADVT/TIP, CPV, ETED),
 • audy­ty sys­temów IT i przy­go­towanie klien­tów do cer­ty­fikacji t.j. PSD, PCIDSS, PTS, SRED, PA,
 • przy­go­towanie zapy­tań i ofert (zbieranie i specy­fikac­ja wyma­gań, oce­na odpowiedzi),
 • wspar­cie w wyborze sys­temów kar­towych (transak­cyjnych, rozliczeniowych, rapor­towych, mon­i­toru­ją­cych, etc.),
 • defin­iowanie pro­fili kar­towych,
 • inte­grac­ja sys­temów płat­niczych z pozostały­mi sys­tema­mi Klien­ta,
 • utrzy­manie sys­temów kar­towych,
 • wspar­cie w kon­fig­u­racji i para­me­tryza­cji sys­temów kar­towych.

Mamy włas­ny zespół anal­i­ty­czny i pro­gramisty­czny. Pozwala nam to zapro­jek­tować od pod­staw, zbu­dować i wdrożyć sys­tem IT dopa­sowany do specy­ficznych potrzeb Klien­ta albo dos­tosować dla niego dostęp­ne na rynku, gotowe rozwiązanie.

Rozwiąza­nia na miarę

W ramach budowy sys­temów „na miarę” pokry­wamy pełen cykl pro­duk­cyjny, obe­j­mu­ją­cy zbieranie wyma­gań, przy­go­towanie pro­jek­tu funkcjon­al­nego i pro­jek­tu tech­nicznego; pro­gramowanie i testy jed­nos­tkowe, przy­go­towanie sce­nar­iuszy testowych; testy inte­gra­cyjne, testy UAT; przy­go­towanie i przeprowadze­nie migracji danych, wspar­cie i ser­wis pow­droże­niowy.

Rozwiąza­nia gotowe

Współpracu­je­my z pro­du­cen­ta­mi sprawd­zonego opro­gramowa­nia, przede wszys­tkim w obszarze płat­noś­ci elek­tron­icznych. Wyma­gania każdego Klien­ta są inne, pomagamy więc w dos­tosowa­niu ist­nieją­cych sys­temów.

Nasi klien­ci częs­to decy­du­ją się na reor­ga­ni­za­cję swoich struk­tur IT.

Jest to podyk­towane zmieni­a­ją­cy­mi się wyma­gani­a­mi reg­u­la­cyjny­mi, zosta­je narzu­cone przez nowe stan­dardy grupowe lub wyni­ka z potrze­by opty­mal­iza­cji kosztów. Jesteśmy w stanie pomóc osobom zarządza­ją­cym IT skutecznie wprowadzać zmi­any, zapew­ni­a­jąc przy tym zgod­ność z najlep­szy­mi prak­tyka­mi branżowy­mi i wyma­gani­a­mi prawny­mi.

W ramach tej spec­jal­iza­cji tworzymy wariantowe bizne­s­plany, anal­izy wykon­al­noś­ci, wyce­ni­amy przed­sięwz­ię­cia ze świa­ta płat­noś­ci, jak również przy­go­towu­je­my rekomen­dac­je, których wdroże­nie ma na celu poprawę wyników finan­sowych naszych klien­tów. W trak­cie typowego pro­jek­tu biz­ne­sowego anal­izu­je­my dane (klien­ta oraz rynkowe) i na ich pod­staw­ie opra­cowu­je­my wnios­ki. Doradzt­wo biz­ne­sowe wyma­ga od nas kon­tak­tu z zespołem klien­ta na bieżą­co oraz dogłęb­ne­go rozu­mienia jego mod­elu biz­ne­sowego. Pro­jek­ty tego typu trwa­ją zwyk­le krócej od pro­jek­tów wdroże­niowych, cechu­ją się dużą inten­sy­wnoś­cią prac i dają wiele okazji do zdoby­wa­nia cen­nego doświad­czenia.

Brz­mi ciekaw­ie? Zaprasza­my Cię, dołącz do naszego zespołu!

KARIERA

Poznaj nas:

grzegorzGrze­gorz Nowakows­ki

założy­ciel

Od 20 lat uczest­niczy w budowie pol­skiego i europe­jskiego rynku płat­noś­ci elek­tron­icznych. Zaczy­nał od „ery dinoza­u­rów” kiedy wdrażane były kar­ty  z pask­iem mag­ne­ty­cznym (do tej pory zresztą funkcjonu­jące np. w Stanach Zjed­noc­zonych czy Rosji). Uczest­niczył w pro­ce­sie migracji do kart chipowych i zbliże­niowych. Prowadz­ił jeden z pier­wszych na świecie pro­jek­tów umożli­wia­ją­cych płat­noś­ci zdalne (tzw. Remote Pay­ments). Od 2012 roku związany również z fir­mą Fasti­no, która przy­go­towu­je pier­wszy pol­s­ki ter­mi­nal mobil­ny (mPOS). Pry­wat­nie ojciec dwój­ki super fajnych rozbójników: Michała i Mai. Miłośnik jazdy na nar­tach, samolotów oraz akwarysty­ki.

biserBis­er Jor­gow

założy­ciel i part­ner zarządza­ją­cy

Absol­went SGH i Col­legium Civ­i­tas. Blisko 20 lat akty­wny w roli kon­sul­tan­ta i przed­siębior­cy. Od początku kari­ery związany głównie z sek­torem finan­sowym w obszarze doradzt­wa IT, strate­gii i oper­acji. Brał udzi­ał w wielu pro­jek­tach dla najwięk­szych insty­tucji finan­sowych w Polsce i za granicą. Pra­cow­ał przy wdroże­ni­ach pier­wszych sys­temów cen­tral­nych w bankach, połączeni­ach i prze­ję­ci­ach banków i firm z sek­to­ra finan­sów kon­sumenc­kich, pro­gra­mach opty­mal­iza­cji kosztów, budowie banku od pod­staw, reor­ga­ni­za­cji sieci odd­zi­ałowej i wielu innych. Biz­ne­sowe doświad­czenia zdoby­wał również w trak­cie zakłada­nia i zarządza­nia fir­ma­mi pro­duk­cyjny­mi (w tym również jako skuteczny „inter­im man­ag­er” od restruk­tu­ryza­cji). Spec­jal­ista od trud­nych zadań i moty­wowa­nia ludzi.

Pry­wat­nie tata dwój­ki dzieci, a w każdej wol­nej chwili zapalony teni­sista i row­erzys­ta.

Nasz zespół rozwi­ja się bard­zo dynam­icznie. W tej chwili liczy 50 osób pracu­ją­cych na stanowiskach kierown­ików pro­jek­tów, kon­sul­tan­tów, anal­i­tyków biz­ne­sowych, anal­i­tyków sys­te­mowych, architek­tów IT i pro­gramistów. Sprawdź, czy Ty również do nas pasu­jesz.

Zapraszamy Cię do nas, do świata płatności elektronicznych!

 Kon­takt