Piszą o nas – Cashless.pl

Piszą o nas – Cashless.pl

Piszą o nas! Branżowy por­tal cashless.pl  opub­likował niedawno artykuł, w którym opisu­je rolę Payarto w ogólnopol­skim pro­gramie upowszech­ni­a­nia płat­noś­ci bez­gotówkowych, prowad­zonym przez Fun­dację Pol­s­ka Bez­gotówkowa.

Payarto sta­je się częś­cią inic­jaty­wy pod­jętej przez pol­s­ki sek­tor płat­niczy i real­i­zowanej przez Fun­dację Pol­s­ka Bez­gotówkowa (link). W ramach swoich dzi­ałań Fun­dac­ja wyposaży firmy, zwłaszcza małe punk­ty hand­lowe, które nie są w stanie samodziel­nie uzyskać urządzeń do akcep­tacji płat­noś­ci kar­towych, w ter­mi­nale płat­nicze. Naszym zadaniem będzie stworze­nie narzędzia w postaci bazy numerów NIP przed­siębiorstw, która posłuży do sprawnej wery­fikacji pod­miotów zgłasza­ją­cych chęć otrzy­ma­nia bezpłat­nego ter­mi­nala.

 

Czy­taj więcej na: https://www.cashless.pl/wiadomosci/karty/3581-kolejny-krok-do-startu-programu-terminalizacji-firm-payarto-zbuduje-dla-polski-bezgotowkowej-tzw-baze-nip-ow

Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.