Podsumowanie 2014 w Payarto

Podsumowanie 2014 w Payarto

Z satys­fakcją chcielibyśmy poin­for­mować, że ubiegły rok był dla nas rok­iem dynam­icznego roz­wo­ju. Fir­ma osiągnęła dwucyfrowy wzrost przy­chodów oraz zatrud­nienia. Nasz zespół wzmoc­nili w tym cza­sie nowi anal­i­ty­cy, kon­sul­tan­ci i pro­gramiś­ci o cenionych na rynku kom­pe­tenc­jach. Oprócz prac wyko­nanych dla naszych klien­tów w Polsce, zre­al­i­zowal­iśmy pro­jek­ty na Słowacji, w Czechach, Wielkiej Bry­tanii, Lux­em­bur­gu oraz kra­jach bałkańs­kich. Grono naszych klien­tów to obec­nie pon­ad 10 firm reprezen­tu­ją­cych sek­tor usług finan­sowych, IT oraz media. Rok 2014 to również dal­szy rozwój współpra­cy z fir­mą ACI, świa­towym lid­erem opro­gramowa­nia obsługu­jącego płat­noś­ci elek­tron­iczne, przy obsłudze strate­gicznych klien­tów w Polsce i kra­jach UE.

Naszą pod­sta­wową spec­jal­iza­cją i pri­o­ry­tetem był i jest nadal rozwój dwóch pod­sta­wowych kom­pe­tencji w obszarze płat­noś­ci elek­tron­icznych: doradzt­wo tech­niczne oraz doradzt­wo anal­i­ty­czno – biz­ne­sowe. Jed­nocześnie nieustan­nie dążymy do wejś­cia w pokrewne obszary kom­pe­ten­cyjne (np. zarządzanie ryzykiem kredy­towym) u naszych doty­chcza­sowych i nowych klien­tów.

Wyni­ki ubiegłego roku wskazu­ją, że założe­nia doty­czące kierunk­ów roz­wo­ju Payarto zostały pozy­ty­wnie zwery­fikowane przez rynek i warto je kon­tyn­uować w bieżą­cym roku. Nie osiągnęlibyśmy tego bez naszych klien­tów i part­nerów biz­ne­sowych, którzy obdarzyli nas swoim zau­faniem, za co prag­niemy im serdecznie podz­iękować. Wyrazy uzna­nia należą się także członkom naszego zespołu, gdyż bez ich wiedzy, umiejęt­noś­ci i zapału do pra­cy Payarto nie mogło­by się rozwi­jać.

Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.