POLSKA BEZGOTÓWKOWA

POLSKA BEZGOTÓWKOWA

W czer­w­cu 2017 pod­pisane zostało porozu­mie­nie ws. spraw­ie stworzenia Pro­gra­mu Wspar­cia Obro­tu Bez­gotówkowego, będącego wspól­ną inic­jaty­wą Min­is­terst­wa Roz­wo­ju i Finan­sów, Związku Banków Pol­s­kich, przed­staw­icieli insty­tucji płat­niczych – Mas­ter­card i Visa oraz innych pod­miotów z rynku płat­noś­ci w Polsce.

Celem pro­gra­mu jest posz­erze­nie sieci akcep­tacji płat­noś­ci bez­gotówkowych (kart płat­niczych, płat­noś­ci mobil­nych). Do real­iza­cji tego celu utwor­zona została Fun­dac­ja Pol­s­ka Bez­gotówkowa.

Obec­nie w Polsce około 30 % transakcji w punk­tach hand­lowo-usłu­gowych przeprowadzanych jest w formie bez­gotówkowej. Gotówka jest nadal domin­u­ją­cym środ­kiem płat­niczym, w prze­ci­wieńst­wie do skan­dy­naws­kich lid­erów, np. Szwecji. Klien­ci sklepów, czy punk­tów usłu­gowych w Polsce wybier­a­ją gotówkę jako sposób płat­noś­ci ze wzglę­du na swo­je pref­er­enc­je lub okolicznoś­ci, ale też częs­to dlat­ego, że dany punkt nie akcep­tu­je płat­noś­ci kartą. Chodzi tu w dużej mierze o małe przed­siębiorstwa, których obroty nie pozwala­ją na inwest­y­cję w ter­mi­nal. Jak wyni­ka z badań przeprowad­zonych na zlece­nie Mas­ter­card aż 47% pol­s­kich kon­sumen­tów ma w swo­jej okol­i­cy sklep, w którym nie są akcep­towane kar­ty płat­nicze, a aż 63% anki­etowanych deklaru­je, że akcep­tac­ja kart zachę­ciła­by ich do częst­szego wybiera­nia płat­noś­ci bez­gotówkowych.

Posz­erzanie akcep­tacji płat­noś­ci bez­gotówkowych jest istotne z gospo­dar­czego punk­tu widzenia. Twór­cy Pol­s­ki Bez­gotówkowej w swoich wypowiedzi­ach wymieni­a­ją następu­jące zale­ty obro­tu bez­gotówkowego, które mogą stać się impulsem dla gospo­dar­ki;

  • rozwój sieci akcep­tacji to inwest­y­c­ja w budowę infra­struk­tu­ry do roz­wo­ju innowa­cyjnoś­ci między inny­mi w zakre­sie metod płat­noś­ci i rozliczeń, co przekła­da się na korzyś­ci makroeko­nom­iczne dla gospo­dar­ki kra­jowej,
  • redukc­ja szarej stre­fy i uszczel­nie­nie sys­te­mu podatkowego,
  • obniże­nie kosztów pro­dukcji, liczenia i prze­woże­nia ban­knotów,
  • poprawa wskaźników roz­wo­ju pol­skiej gospo­dar­ki na are­nie między­nar­o­dowej,
  • poprawa kom­for­tu klien­tów, szyb­sze i wygod­niejsze transakc­je na co dzień.

Fun­dac­ja będzie real­i­zować swój cel poprzez sfi­nan­sowanie punk­tom hand­lowo — usłu­gowym należą­cym do sek­to­ra MMSP i takim, które doty­chczas nie akcep­towały płat­noś­ci kartą, a wyrażą taka chęć:

  • insta­lacji ter­mi­nala płat­niczego,
  • opłat za obsługę płat­noś­ci bez­gotówkowych w okre­sie 12 miesię­cy od insta­lacji.

Benefic­jen­ta­mi będą pod­mio­ty, które doty­chczas nie posi­adały ter­mi­nali, między inny­mi ze wzglę­du na niewielką skalę swo­jej dzi­ałal­noś­ci.

Optymisty­czny sce­nar­iusz zakła­da insta­lację 600 tys. nowych ter­mi­nali w ciągu 3 lat (pod­wo­je­nie obec­nej licz­by). To poz­woli na wzrost udzi­ału transakcji bez­gotówkowych z obec­nych 30% do nawet 80% w per­spek­ty­wie najbliższych lat (obec­ny poziom Szwecji).

Fun­dusze na real­iza­cję pro­jek­tu zostały zgro­mad­zone przez samych inic­ja­torów – budżet w wysokoś­ci około 600 mln zł pochodzi w 50% od orga­ni­za­cji płat­niczych, w 30% od banków oraz w 20% od agen­tów rozliczeniowych.

Dostaw­cy ter­mi­nali i firmy obsługu­jące rozliczenia przy­go­towu­ją już ofer­ty dla przed­siębiorstw uprawnionych do sko­rzys­ta­nia z pomo­cy w ramach pro­gra­mu, niekiedy ofer­u­jąc również zniż­ki na obsługę transakcji po zakończe­niu pref­er­en­cyjnego okre­su pier­wszych 12 miesię­cy.

Inic­jaty­wa wpisu­je się również w pro­gram „Od Pol­s­ki papierowej do cyfrowej” w ramach Strate­gii Odpowiedzial­nego Roz­wo­ju. Trwa­ją prace rzą­dowe nad ustawą mającą zobow­iązy­wać wszys­tkie punk­ty hand­lowo – usłu­gowe do akcep­towa­nia płat­noś­ci kar­towych. Ter­mi­nale pojaw­iły się już w niek­tórych urzę­dach admin­is­tracji pub­licznej, a nawet w radiowozach.

Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.