Sytuacja na rynku kart płatniczych w Polsce

Sytuacja na rynku kart płatniczych w Polsce
Według NBP na koniec III kwartału 2014 r. na naszym rynku zna­j­dowało się w obro­cie 35,5 mln kart płat­niczych. W porów­na­niu do poprzed­niego kwartału 2014 r. odno­towano wzrost licz­by (do 690 mln) i wartoś­ci (do 121 mld) transakcji gotówkowych i bez­gotówkowych przeprowad­zonych przy uży­ciu kart, czyli odpowied­nio o 7,3 proc. oraz 3,9 proc.

Do koń­ca III kwartału 2014 roku wydano w Polsce 24,5 mln kart oraz urządzeń zbliże­niowych, co czyni nasz kraj jed­nym z lid­erów w tej dziedzinie, razem z Aus­tral­ią, Kanadą oraz Czecha­mi.  Licz­ba ta stanowi pon­ad 69% wszys­t­kich kart płat­niczych w Polsce i ma ten­dencję ros­nącą. Na tere­nie naszego kra­ju na koniec wrześ­nia 2014 r. zna­j­dowało się około 266 tys. ter­mi­nali zbliże­niowych (ok. 75% wszys­t­kich dzi­ała­ją­cych na rynku). Rośnie także wartość przeprowadzanych za ich pomocą transakcji. Czyni to Pol­skę doskon­ałym środowiskiem dla roz­wo­ju urządzeń zbliże­niowych uży­wanych przez klien­tów do real­iza­cji płat­noś­ci. Wzras­ta także bez­pieczeńst­wo płat­noś­ci zbliże­niowych na skutek wprowadzenia przez ban­ki lim­itów kwotowych i iloś­ciowych dla tego typu transakcji wykony­wanych w try­bie off-line.

Spory potenc­jał ukry­ty jest w kar­tach kredy­towych. Śred­nio co szósty Polak i niemal co czwarte gospo­darst­wo domowe dys­ponu­je kartą kredy­tową. Reces­ja gospo­dar­cza ostat­nich lat przy­czyniła się do redukcji licz­by kart o około 40 proc. lecz ros­ną­ca pop­u­larność hand­lu w sieci wskazu­je, że licz­ba kart kredy­towych będzie ros­nąć. Już moż­na zaob­ser­wować male­ją­ca dynamikę spad­ku będą­cych w uży­ciu kart kredy­towych.

Bodźcem do roz­wo­ju rynku kart płat­niczych będzie również najpraw­dopodob­niej obniż­ka opłaty inter­change do poziomu 0,5% (zapowiadane są dal­sze obniż­ki do 0,2% i 0,3% odpowied­nio dla kart debe­towych i kredy­towych) oraz ros­ną­ca licz­ba punków akcep­tu­ją­cych kar­ty, nieza­leżnie od kwoty transakcji. Znaczą­cy postęp dokon­ał się w obszarze infra­struk­tu­ry: licz­ba punk­tów akcep­tu­ją­cych kar­ty na mil­ion mieszkańców wynosi 7,7 tys. Zapowiadane jest uru­chomie­nie dużej licz­by kole­jnych punk­tów akcep­tacji w placówkach admin­is­tracji pub­licznej i na pocz­cie. Dużą pop­u­larnoś­cią cieszą się także nowe tech­nolo­gie. Pol­s­ka jest przo­du­ją­cym kra­jem w Europie w dziedzinie innowacji w sys­temach płat­niczych. Obser­wu­je­my uruchami­an­ie nowych schematów płat­noś­ci opar­tych o smart­fony z NFC i hasła jed­no­ra­zowe (np. Blik, Peo­pay).

Należy jed­nocześnie odno­tować, że pomi­mo ros­nącej pop­u­larnoś­ci elek­tron­icznych metod płat­noś­ci, gotówka  w obiegu poza sys­te­mem bankowym stanowi nadal pon­ad 20% ogól­nej podaży pieniądza (przy śred­niej UE na poziomie 17% i poziomach rzę­du 4% — 5% w kra­jach takich jak Wiel­ka Bry­ta­nia, czy Szwec­ja), a odsetek ubankowienia społeczeńst­wa, którego pochod­ną jest korzys­tanie z elek­tron­icznego pieniądza, ksz­tał­tu­je się na poziomie ok. 80%. Wyko­rzys­tanie gotów­ki będzie jed­nak stop­niowo spadać m.in. z uwa­gi na ros­ną­cy koszt jej obsłu­gi w porów­na­niu do male­jącego kosz­tu obro­tu bez­gotówkowego.

Wszys­tko to wskazu­je na wiel­ki potenc­jał jaki drzemie w pol­skim rynku kart płat­niczych. Nad­chodzące lata przyniosą szanse dal­szego roz­wo­ju uczest­nikom tego rynku: bankom, agen­tom rozliczeniowym, orga­ni­za­cjom płat­niczym, pro­ce­sorom płat­noś­ci, a także korzyś­ci ich klien­tom, użytkown­ikom kart płat­niczych.

W artykule wyko­rzys­tano dane z: „Infor­ma­cji o kar­tach płat­niczych III kwartał 2014 r.” Nar­o­dowy Bank Pol­s­ki

Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.