Wigilia Payarto 15.12.2017

Wigilia Payarto 15.12.2017

Wytężona pra­ca i rozwój jest naszym chlebem powszed­nim. Na co dzień pracu­je­my z naszy­mi klien­ta­mi i part­nera­mi nad dostar­czaniem najwyższej jakoś­ci usług i budowaniem dobrych relacji. Tym bardziej spraw­ia nam wyjątkową satys­fakcję możli­wość pod­sumowa­nia mija­jącego roku i roz­mowy o planach na przyszłość.

Taką okazją było spotkanie wig­ili­jne, które zgro­madz­iło cały Zespół Payarto, na co dzień rozsiany po różnych lokaliza­c­jach, w macierzystym biurze.  Było wesoło, były prezen­ty, roz­mowy i dużo śmiechu, było też co najważniejsze pod­sumowanie roku w wyko­na­niu naszych Ojców – Założy­cieli i pomoc­niczej kart­ki z notatka­mi, bo i lista sukcesów i podz­iękowań była dłu­ga! ?

W 2017 rozpoczęliśmy i zakończyliśmy real­iza­cję wielu pro­jek­tów IT, biz­ne­sowych oraz takich z pogranicza dwóch światów, pozyskaliśmy zau­fanie obec­nych (kole­jny raz) i nowych klien­tów, którzy chęt­nie z nami współpracu­ją, a także opra­cow­al­iśmy kil­ka włas­nych pro­jek­tów. Wygral­iśmy kil­ka znaczą­cych prze­targów, a o jed­nym z naszych autors­kich pro­jek­tów już niedłu­go będzie głośno!

Co równie ważne Zespół Payarto wciąż rośnie w siłę, zarówno pod wzglę­dem doświad­czenia, jak i liczeb­noś­ci net­to oraz współczyn­ni­ka fem­i­niza­cji ?

Tak pozy­ty­wny bilans roku poz­wolił nam spoko­jnie udać się na świąteczny wypoczynek, aby w nowym roku wró­cić z jeszcze więk­szą energią do dzi­ała­nia!

 

Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.